La Dea culi manna - Giovanni Battino Pagghjali

Il vignolese Giovanni Comita Battino (1870-1951), conosciuto come Ghjuanni Pagghjali, è l’autore di questa composizione indirizzata a una donna che aveva avuto l’ardire di dire al poeta di “passaccilli in culu”...
  1                   La dea culi manna rispitteti ch’è aduccata e digna di rispettu! Tutti li doni ch’à no li sapeti però è di sintitu e d’intellettu: li chi in culu intrà ci li ‘uleti lu so’ culu è pultatu a parapettu; lu chi li passa a ghjettu no sinn’anda ch’a intraccilli in culu ci lu manda.
  2                   A chista banda un’alta no ci n’à com’e la dea cun modu sputritu chi tutti in culu li ‘ó fà intrà maccari ‘ecchja l’à sempri pruditu.
Dugna sabbatussera pal baddà in culu à dittu chi faci lu’nvitu dici chi s’à pulitu lu canali pa la sala di baddu a carrasciali.
  3                   Abali a li chi a tutti preca a intraccilli in culu a disputtà; à dittu chi la musiga s’arreca e in culu si l’à di fà sunà.
Siccomu e culi lalga molti ceca póni ancora a la miria tirà; ca’ no la ‘ó lacà pa’ lu trabaddu póni tirà e currì a cabaddu.
  4                   Pocu trabaddu ca v’anda ‘jà pidda, palchì sìani cincucentu gali; lu culu di la dea è una ‘idda undi v’à dugna scera d’animali; e  li pruppietari, in culu a idda, pa’ li rittìli fàcini un currali: Di ‘arru stani mali a camp’abbaltu, e chista dea li teni in cupaltu.
  5                   Chi altu no ci n’à ghjà mi n’avvicu com’e la dea cussì culi manna; si suzzedi paldissi calch’amicu c’entra in culu e lu fritu no lu danna; era cusedda punimmi in ubbrìcu, a chissu culu di falli un ‘janna.
Una canna di tàuli no basta, centu canni passati ci ni gasta.
  6                   Cal’attasta lu culu di la dea, pal visittassi li piaci a istavvi; ch’à in culu muntagni e silvi e ea, pal chiddi chi vuleti di bagnavvi; lu chi d’andà in caccia à la ‘idea in culu à celvi, muvroni e pulcavri.
Li chi vuleti fidavvi di me, lu chi vi dicu fàula no è.
  7                   A la dea anda bè, pal falli onori, di pultaccilla a lu tampanicagghju, pal falli in culu l’asìli d’amori ch’è lu so’ culu di tutti un passagghju; v’annida colbi e àculi e altori v’àndani ancora l’asini di magghju; vi passa illi passagghji di lu culu l’asini di Lungoni e di Padulu.
  8                   C’entra in [...]

Leggi tutto l'articolo