Magi Bibbia

Cerca tra migliaia
di articoli, foto e blog

Vedi anche

Max Biaggi
In rilievo

Max Biaggi

Gasparre

La scheda: Gasparre

Nella tradizione cristiana i magi (singolare magio) sono alcuni astronomi e sacerdoti zoroastriani che, secondo il Vangelo di Matteo (2,1-12), seguendo "il suo astro" giunsero da Oriente a Gerusalemme per adorare il bambino Gesù, il "re dei Giudei" che era nato:
« Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλέεμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα λέγοντες• Ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων, εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ ἀκούσας δὲ Ἡρῴδης ὁ βασιλεὺς ἐταράχθη καὶ πᾶσα Ἱεροσόλυμα μετ’ αὐτοῦ, καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς τοῦ λαοῦ ἐπυνθάνετο παρ’ αὐτῶν ποῦ ὁ Χριστὸς γεννᾶται οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ• Ἐν Βηθλέεμ τῆς Ἰουδαίας• οὕτως γὰρ γέγραπται διὰ τοῦ προφήτου• Καὶ σύ Βηθλέεμ, γῆ Ἰούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα• ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος, ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ Τότε Ἡρῴδης λάθρᾳ καλέσας τοὺς μάγους ἠκρίβωσεν παρ’ αὐτῶν τὸν χρόνον τοῦ φαινομένου ἀστέρος, καὶ πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηθλέεμ εἶπε• Πορευθέντες ἐξετάσατε ἀκριβῶς περὶ τοῦ παιδίου• ἐπὰν δὲ εὕρητε ἀπαγγείλατέ μοι, ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν• καὶ ἰδοὺ ὁ ἀστὴρ ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ προῆγεν αὐτοὺς ἕως ἐλθὼν ἐστάθη ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον• ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν εἶδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ, καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν• καὶ χρηματισθέντες κατ’ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὸς Ἡρῴδην, δι’ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν Ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ’ ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ λέγων• Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι• μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβεν τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ νυκτὸς καὶ ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς Ἡρῴδου• ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος• Ἐξ Αἰγύπτου »
« Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode. Alcuni Magi (μάγοι magoi) giunsero da oriente a Gerusalemme e domandavano: "Dov'è il re dei Giudei (βασιλεὺς τῶν Ιουδαίων basileus tōn ioudaiōn) che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella (ἀστέρα astera), e siamo venuti per adorarlo". All'udire queste parole, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del popolo, s'informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Messia. Gli risposero: "A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: “E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda: da te uscirà infatti un capo che pascerà il mio popolo, Israele.” Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme esortandoli: "Andate e informatevi accuratamente del bambino e, quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo". Udite le parole del re, essi partirono. Ed ecco la stella, che avevano visto nel suo sorgere, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono (προσεκύνησαν prosekynēsan). Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro (χρυσὸν chryson), incenso (λίβανον libanon) e mirra (σμύρναν smyrnan). Avvertiti poi in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Essi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: "Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto, e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo". Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto »
Alcuni storici e biblisti cristiani interpretano questo racconto evangelico come un particolare leggendario, mentre altri biblisti e il Magistero della Chiesa cattolica ne sostengono la veridicità. Il particolare ha comunque avuto una straordinaria fortuna artistica, in particolare nelle rappresentazioni della natività e del presepe.
Il racconto evangelico li descrive in maniera estremamente scarna e la successiva tradizione cristiana vi ha aggiunto alcuni particolari: erano tre (sulla base dei tre doni portati, oro, incenso e mirra), erano re e si chiamavano Melchiorre, Baldassarre e Gaspare.Santi Magi d'Oriente:
Nascita: in Persia,?
Morte: Galilea - Giudea, I secolo d.C
Venerato da: Tutte le Chiese che ammettono il culto dei santi
Santuario principale: Duomo di Colonia, Germania
Ricorrenza: 24 luglio
Attributi: Oro, Incenso e Mirra

Il Saint-Etienne scavalca l'OM; 30a giornata di Ligue 1: primi risultati e classifica

Il Saint-Etienne scavalca l'OM; 30a giornata di Ligue 1: primi risultati e classifica

La trentesima giornata della Ligue 1 francese, dopo le sfide dei giorni scorsi, ha visto oggi, lunedì 1 aprile, il primo dei tre posticipi in programma alle ore 20:30 tra Saint-Etienne e Nimes Olympique (gli altri due posticipi sono programmati per dopodomani, mercoledì 3 aprile). La sfida, certo di non particolare interesse per il pubblico internazionale, ha visto prevalere i padroni di casa con il risultato di 2 - 1, risultato che consente al Saint-Etienne di [...]

The Prodigy. Il Figlio del Male

 Arriva nelle (tante) sale Italiane il nuovo Film Horror The Prodigy. Il Figlio del Male (Hong Kong/ Usa 2019, 92'. Nella Foto). Regia di Nicholas McCarthy. Nel cast: Taylor Schilling, Jackson Robert Scott, Colm Feore, Peter Mooney, Paul Fauteux. «In una famiglia normale, una madre è preoccupata per il comportamento anomalo del figlio minore. Lei pensa che qualcosa di soprannaturale stia prendendo il sopravvento...» Attenzione: Film vietato ai Minori di Anni [...]

EVENTI: Gasparre

Nel 1162 l'imperatore Federico Barbarossa fece distruggere la chiesa di Sant'Eustorgio (come pure gran parte delle mura e degli edifici pubblici di Milano) e si impossessò delle reliquie dei Magi.

Nel 1164 l'arcicancelliere imperiale Rainaldo di Dassel, arcivescovo di Colonia ne sottrasse i corpi e li trasferì, attraverso Lombardia, Piemonte, Borgogna e Renania, fino al duomo della città tedesca, dove ancora oggi sono conservate in un prezioso reliquiario.

Per i 20 anni di "Enema of the State" i Blink 182 lo suonano live

Per i 20 anni di "Enema of the State" i Blink 182 lo suonano live

I Blink 182 hanno deciso di celebrare i 20 anni dell’album “Enema of the State” riproponendone tutti i pezzi durante un live al Festival “Beach to the Beach” di Orange County. L’annuncio è arrivato dal cantante della band Marc Hoppus, il quale ha spiegato in un tweet che il disco sarà suonato interamente il prossimo 27 e 28 aprile durante il festival californiano. L’evento non vedrà comunque la band riunita nella sua formazione iniziale: «Non [...]

Offset conferma: Culture III dei Migos uscirà nel 2020

Offset conferma: Culture III dei Migos uscirà nel 2020

Buone notizie per gli appassionati di hip hop: Offset ha confermato che il nuovo lavoro dei Migos, “Culture III”, uscirà nel 2020. La notizia è arrivata nel corso di una sessione di domande con i fan su Twitter. Quando un utente gli ha chiesto la data in cui i Migos avrebbero pubblicato il loro prossimo disco, Offset ha risposto semplicemente « il prossimo anno». Il sequel di “Culture II” arriverà quindi a due anni di distanza dal precedente lavoro [...]

Marshmello feat. CHVRCHES - Here With Me

Marshmello feat. CHVRCHES - Here With Me

    L'unione tra Marshmello e i CHVRCHES produce il singolo "Here With Me", in cui i punti di forza di entrambi vengono spinti al massimo. In particolare, ritroviamo il sound EDM/pop del producer e il timbro cristallino della voce del terzetto scozzese.     VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=J3UXp9jIr-U   GoodVibesIndex 70/100  

Big One in the European Pink Floyd Show

Big One in the European Pink Floyd Show Sabato 16 marzo 2019 Questo anno i Big One, riconosciuti dagli addetti al settore e dalla stampa specializzata come la Miglior Tribute Band in Europa per la musica dei Pink Floyd, saranno in tour con il The Division Bell Tour più il Greatest Hits della celebre band inglese. L’album, The Division Bell, segna la reunion della band dopo un lungo periodo di separazione e il grandioso tour che ne consegue, li consacra [...]

Khashoggi: caccia Interpol a 20 sauditi

Khashoggi: caccia Interpol a 20 sauditi

(ANSA) – ISTANBUL, 14 MAR – Su richiesta della Turchia, l’Interpol ha emesso un mandato di cattura internazionale nei confronti di 20 sauditi sospettati dell’omicidio di Jamal Khashoggi il 2 ottobre scorso nel consolato saudita di Istanbul. Lo riportano media locali. I ricercati con una ‘red notice’ – tecnicamente una notifica alle autorità di polizia internazionali dell’identità e del presunto reato dei soggetti di cui viene richiesta la [...]

Big One in the European Pink Floyd Show

Big One in the European Pink Floyd Show Sabato 16 marzo 2019 Questo anno i Big One, riconosciuti dagli addetti al settore e dalla stampa specializzata come la Miglior Tribute Band in Europa per la musica dei Pink Floyd, saranno in tour con il The Division Bell Tour più il Greatest Hits della celebre band inglese. L’album, The Division Bell, segna la reunion della band dopo un lungo periodo di separazione e il grandioso tour che ne consegue, li consacra [...]

Cantante dei Prodigy 'si è impiccato'

Cantante dei Prodigy 'si è impiccato'

(ANSA) – LONDRA, 11 MAR – Morte per “impiccagione”: è questa la conclusione della polizia britannica sulla base degli accertamenti preliminari di medicina legale rispetto alle cause del decesso di Keith Flint: cantante e ballerino dei Prodigy trovato senza vita il 4 marzo scorso a 49 anni nella sua residenza dell’Essex, nel sud dell’Inghilterra. Il suicidio era stato evocato fin da subito dai media del Regno e da altri componenti della band. La [...]

Morto a 49 anni Keith Flint, cantante dei Prodigy

Morto a 49 anni Keith Flint, cantante dei Prodigy

Roma, 4 mar. (askanews) - Il cantante dei Prodigy, Keith Flint, è stato trovato morto a 49 anni nella propria abitazione a Dunmow, nell'Essex. Lo riferisce il Daily Star. La sua morte, secondo quanto riferito dagli inquirenti, non sarebbe "sospetta". Un portavoce della polizia dell'Essex, secondo quanto riferisce il "Sun", ha detto che le forze dell'ordine si sono recate presso l'abitazione di Flint dopo aver ricevuto una segnalazione, questa mattina. Quando la [...]

FOTO: Gasparre

L'Adorazione dei Magi di Bartolomé Esteban Murillo.

L'Adorazione dei Magi di Bartolomé Esteban Murillo.

I Magi con i loro abiti tradizionali: brache, mantello e berretto frigio. Ravenna, Basilica di Sant'Apollinare Nuovo, ca 600.

I Magi con i loro abiti tradizionali: brache, mantello e berretto frigio. Ravenna, Basilica di Sant'Apollinare Nuovo, ca 600.

L'Adorazione dei Magi del Beato Angelico e di Filippo Lippi

L'Adorazione dei Magi del Beato Angelico e di Filippo Lippi

Una rappresentazione dei Magi a Natal (Brasile)

Una rappresentazione dei Magi a Natal (Brasile)

I Re Magi in viaggio scolpiti nella facciata del Duomo di Fidenza, sopra al bassorilievo i tre nomi: Caspar, Baltasar e Melchior.

I Re Magi in viaggio scolpiti nella facciata del Duomo di Fidenza, sopra al bassorilievo i tre nomi: Caspar, Baltasar e Melchior.

Le Reliquie dei Magi (Brugherio), nei pressi di Milano, con parte delle spoglie dei Magi.

Le Reliquie dei Magi (Brugherio), nei pressi di Milano, con parte delle spoglie dei Magi.

Gruppo statuario in terracotta policroma al Santuario della SS.Trinità - Casnigo

Gruppo statuario in terracotta policroma al Santuario della SS.Trinità - Casnigo

Morto Keith Flint, cantante dei Prodigy: si è suicidato in casa. Aveva 49 anni

Morto Keith Flint, cantante dei Prodigy: si è suicidato in casa. Aveva 49 anni

È morto Keith Flint, il cantante dei Prodigy. E' stato trovato senza vita nella sua casa di Dumnow, nell'Essex, in Inghilterra. Aveva 49 anni. La polizia è stata chiamata subito dopo le 8 ora locale (le 9 in Italia), e non ha potuto fare altro che constatare il decesso del cantante. Flint si sarebbe suicidato: a rivelarlo il collega Liam Howlett dal profilo ufficiale del gruppo: «Non posso crederci, nostro fratello Keith si è suicidato nel week end», ha [...]

Addio al frontman dei Prodigy

Addio al frontman dei Prodigy

Morto Keith Flint, frontman dei Prodigy, band tra le più importanti di musica Big Beat e elettronica degli anni Novanta, legata anche al mondo dei rave. Il loro album più famoso è stato 'The fat of the land' del 1997, che conteneva successi come 'Firestarter' e 'Smack my bitch up', e che ha venduto finora oltre 10 milioni di copie.

Addio al frontman dei Prodigy

Addio al frontman dei Prodigy

Keith Flint, 49 anni, trovato morto nella sua casa a Dunmow

Morto suicida a 49 anni Keith Flint, il frontman dei Prodigy

Morto suicida a 49 anni Keith Flint, il frontman dei Prodigy

Keith Flint, il frontman dei Prodigy, è morto suicida all’età di 49 anni. La conferma è arrivata su Instagram dall’account ufficiale della band inglese, gestito da Liam Howlett: “Non posso crederci, nostro fratello Keith si è tolto la vita. Sono sotto choc, arrabbiato, confuso e con il cuore spezzato. Rip, tuo fratello Liam”. L’anima del famoso gruppo musicale nato negli anni ’90 è stato trovato privo di vita, come riporta Ansa, nella sua casa [...]

Vince il Saint-Etienne, pari Lille; 26a giornata di Ligue 1: anticipi, classifica e programma

Vince il Saint-Etienne, pari Lille; 26a giornata di Ligue 1: anticipi, classifica e programma

La ventiseiesima giornata della Ligue 1 francese ha preso il via oggi, venerdì 22 febbraio, con i primi due anticipi in programma. La giornata comincia con la sfida delle ore 19:00 tra Digione e Saint-Etienne, sfida vinta di misura dalla squadra ospite che continua l'ottimo percorso che la vede in lotta per un posto in Champions League (difatti è al momento quarta in classifica, alle spalle del Lione). Periodo di appannamento invece per il LOSC Lille che dopo [...]

Aldo, Giovanni e Giacomo spiazzano tutti: nuovo film "già pronto"

Aldo, Giovanni e Giacomo spiazzano tutti: nuovo film "già pronto"

È arrivata subito una smentita ai nuovi rumours sulla rottura del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, rilanciati dall’uscita del film “da solista” di Baglio. Aldo è il protagonista (oltre che co-sceneggiatore assieme a Valerio Bariletti e Morgan Bertacca) di “Scappo a casa“, film con la regia di Enrico Lando, che arriverà al cinema il prossimo giovedì 21 marzo. L’esperimento in solitario di Aldo Baglio con “Scappo a casa“, però, non [...]

Dai Beatles a oggi, ecco i più famosi concerti sui tetti

Dai Beatles a oggi, ecco i più famosi concerti sui tetti

30 gennaio 1969: esattamente 50 anni fa, i Beatles si congedavano dai fan con un concerto sul tetto di Savile Row. Si trattava dell’ultima esibizione live della band di Liverpool che decise di improvvisare un concerto in cima all’edificio che ospitava gli uffici della Apple Corps, a Londra. Fu l’ultima volta in cui John, Paul, George e Ringo suonarono insieme prima di sciogliere definitivamente la band, dopo l’uscita del White Album. Un evento ribattezzato [...]

Trio 'Sa-Di-Co' nel Libro 2018 Treccani

Trio 'Sa-Di-Co' nel Libro 2018 Treccani

(ANSA) – ROMA, 30 GEN – Entra il trio Sa-Di-Co (Salvini-Di Maio-Conte), coniato beffardamente da Beppe Severgnini, tra le definizioni del ‘Libro dell’anno 2018′ edito dalla Treccani. E’ una piccola sezione, una sorta di Piccolo dizionario della neopolitica all’interno del libro, in cui vengono riportate quelle definizioni che hanno avuto la loro “consacrazione” nel corso del 2018. E se contratto di governo e governo del cambiamento sono ormai [...]

Gennaio 2019: Beastie Boys - LICENSED TO ILL (1986)

Gennaio 2019: Beastie Boys - LICENSED TO ILL (1986)

  Data di pubblicazione: 15 novembre 1986 Registrato a: New York Produttore: Rick Rubin Formazione: Mike D (voce), Adrock (voce), MCA (voce), Kerry King (chitarra), Keene Carse (trombone), Danny Lipman (tromba), Tony Orbach (sassofono tenore)   Lato A                           Rhymin & stealin'                         The new style                         She's [...]

Blitz di politici sulla Sea Watch Di Maio: 'Sequestrare la nave'

Blitz di politici sulla Sea Watch Di Maio: 'Sequestrare la nave'

Il blitz dei politici che hanno raggiunto la Sea Watch e sono restati a bordo oltre sei ore per raccogliere le testimonianze dei migranti e documentare la loro situazione, ha dato il via a una staffetta che nell’arco di mezza giornata ha mobilitato l’opposizione. Il ‘la’ lo hanno dato il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, e i deputati Riccardo Magi di +Europa e Stefania Prestigiacomo di Forza Italia: è stata lei, in possesso di patente [...]

&id=HPN_Magi+(Bibbia)_http{{{}}}it*dbpedia*org{}resource{}Gasparre" alt="" style="display:none;"/> ?>